Przyczepa Tabaszowa

Aby dokonać rezerwacji proszę wysłać maila na adres: rezerwacja@tyc.org.pl
W tytule proszę podać: Rezerwacja Przyczepa Tabaszowa
W treści proszę podać dane kontaktowe oraz termin rezerwacji

Numer konta:     
    Nest Bank
    85 2530 0008 2097 1076 0446 0001

Cena: 60,00 zł/doba

Informacja o ochronie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Tarnowski Yacht Club "AZOTY"(adres miejsca prowadzenia działalności i adres do doręczeń: ul. E. Kwiatkowskiego 18, 33-101 Tarnów) NIP 9930636470, REGON 850413190, adres poczty elektronicznej: zarzad@tyc.org.pl wpisane do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000164562; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zwane dalej „Administratorem” i "Stowarzyszeniem".
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie bądź prośbę o kontakt na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora w związku udzieleniem odpowiedzi na kierowane do nas pytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie ich może skutkować niemożnością udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
 4. Dane będą przetwarzane przez okres roku od zadania pytania.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych; wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania; prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych; prawo do przenoszenia danych.
 6. Dane osobowe nie są przekazywane innym osobom lub instytucjom, z wyjątkiem sytuacji dot. postanowienia sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 7. Kontakt ws. ochrony danych osobowych: zarzad@tyc.org.pl
 8. Dane osobowe nie są przekazywane innym osobom lub instytucjom, z wyjątkiem sytuacji dot. postanowienia sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Regulamin rezerwacji jachtu

 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe postanowienia umowy rezerwacji zawartej przez Tarnowski Yacht Club "AZOTY", zwanym dalej TYC. TYC jest jedynym i prawomocnym dysponentem jachtów s/y "Nutka" oraz s/y "Leliwa" (zwanymi dalej Jachtem) będącymi przedmiotem rezerwacji. Regulamin określa warunki rezerwacji Jachtu do wykorzystania w celach wyłącznie rekreacyjnych. TYC nie czarteruje i nie wynajmuje Jachtu, jedynie go udostępnia w ramach działalności statutowej - na podstawie Art. 5 pkt 2 Statutu stowarzyszenia (Umożliwianie uprawiania turystyki żeglarskiej i innych form rekreacji na wodzie).
 2. Jacht może być udostępniony członkowi TYC lub innej osobie. Osoba, której Jacht jest udostępniony zwana jest dalej Korzystającym. Korzystającym może być osoba, która: ukończyła 18 lat, posiada ważny dowód osobisty i ważny patent żeglarza jachtowego.
 3. Jacht nie może być podnajęty lub odstąpiony innej osobie do używania. Korzystający przejmuje pełną odpowiedzialność za Jacht także w przypadku udostępnienia go innej osobie.
 4. Jachtu nie wolno przemieszczać poza obszar Jeziora Rożnowskiego.
 5. Zabrania się holowania jachtem innych jednostek, przekraczania dopuszczalnej ładowności oraz palenia na nim tytoniu.
 6. TYC nie prowadzi działalności gospodarczej. Opłata za rezerwację Jachtu stanowi przychód przeznaczony wyłącznie na działalność statutową TYC (np. pokrycie kosztów utrzymania i remontów sprzętu klubowego) dokonywana jest przelewem na konto klubu. Uznanie rachunku maksymalnie w dniu odbioru jachtu wg stawki z Cennika obowiązującego w dniu podpisania umowy. Opłata jest pomniejszona o kwotę wpłaconej zaliczki, jeśli była wpłacona.
 7. W celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy rezerwacji Jachtu pobierana jest kaucja, która podlega zwrotowi po wygaśnięciu umowy i bezszkodowym zdaniu Jachtu, lub stanowi odszkodowanie za zniszczenia (pogorszenie stanu) Jachtu, oraz uszkodzenia innych jachtów powstałe z winy Korzystającego. Jeżeli kaucja nie pokrywa w całości szkody, Korzystający zostanie obciążony kosztami naprawy uszkodzonego sprzętu.
 8. Opłata za rezerwację naliczana jest za całą dobę. Opóźnienie w zwrocie Jachtu do 3 godzin ponad wynikający z umowy czas powoduje naliczenia odpłatności w wysokości 100 zł za każdą godzinę.
 9. W wypadku opóźnienia w zwrocie Jachtu ponad trzy godziny Korzystający jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości trzykrotnej wartości opłaty za dobę rezerwacji za każdą dobę zwłoki. W wypadkach naliczenia kary umownej, TYC ma prawo żądać zapłaty odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższa wartość kary umownej.
 10. Nie zgłoszenie zamiaru przedłużenia najmu i niezwrócenie jachtu w ciągu 12 godzin od momentu zakończenia umowy najmu traktowane jest jako przywłaszczenie Jachtu i zgłoszone zostaje Policji.
 11. W czasie użytkowania Korzystający zobowiązany jest do posiadania przy sobie dokumentów wymaganych przez kontrolę ruchu wodnego (patent żeglarza jachtowego, dowód osobisty, umowę rezerwacji Jachtu).
 12. Żadna naprawa nie może być dokonywana bez wiedzy i zgody przedstawiciela TYC. W razie awarii Jachtu w okresie rezerwacji Korzystający ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie przedstawiciela TYC oraz postępować zgodnie z jego wskazówkami. Jeżeli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa załogi i ruchu wodnego, zabrania się kontynuowania dalszej żeglugi do czasu jej usunięcia.
 13. Jeżeli uszkodzenie Jachtu nastąpiło w wyniku kolizji lub wypadku, Korzystający zobowiązany jest do wezwania Policji, WOPR i powiadomienia TYC.
 14. Jacht nie jest wynajmowany komercyjnie i nie posiada ubezpieczenia OC, AC, NNW. Rezerwujący odpowiada materialnie i prawnie w przypadku kolizji i kradzieży.
 15. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Tarnowski Yacht Club "AZOTY"(adres miejsca prowadzenia działalności i adres do doręczeń: ul. E. Kwiatkowskiego 18, 33-101 Tarnów) NIP 9930636470, REGON 850413190, adres poczty elektronicznej: zarzad@tyc.org.pl wpisane do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000164562; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 16. Podstawa przetwarzania danych osobowych: Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy)
 17. Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy oraz rok po jej zakończeniu (Art. 677 kodeksy Cywilnego: Roszczenia wynajmującego przeciwko najemcy o naprawienie szkody z powodu uszkodzenia lub pogorszenia rzeczy).
 18. Osobie podającej dane osobowe przysługują następujące prawa:
  - prawo dostępu do danych;
  - prawo sprostowania danych;
  - prawo ograniczenia przetwarzania;
  - prawo usunięcia danych;
  - wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania;
  - prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych.
 19. Kontakt ws. ochrony danych osobowych: zarzad@tyc.org.pl
 20. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
 21. Dane osobowe nie są przekazywane innym osobom lub instytucjom, z wyjątkiem sytuacji dot. postanowienia sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Domek Tabaszowa

Domek w Tabaszowej dostępny jest tylko dla członków klubu.
Aby dokonać rezerwacji proszę wysłać maila na adres: zarzad@tyc.org.pl
W tytule proszę podać: Rezerwacja Domek Tabaszowa
W treści proszę podać dane kontaktowe oraz termin rezerwacji

Numer konta:     
    Nest Bank
    85 2530 0008 2097 1076 0446 0001

Cena: 40,00 zł/doba