Informacja o ochronie danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Tarnowski Yacht Club "AZOTY"(adres miejsca prowadzenia działalności i adres do doręczeń: ul. E. Kwiatkowskiego 18, 33-101 Tarnów) NIP 9930636470, REGON 850413190, adres poczty elektronicznej: zarzad@tyc.org.pl wpisane do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000164562; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zwane dalej „Administratorem” i "Stowarzyszeniem".
  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie bądź prośbę o kontakt na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora w związku udzieleniem odpowiedzi na kierowane do nas pytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie ich może skutkować niemożnością udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
  4. Dane będą przetwarzane przez okres roku od zadania pytania.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych; wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania; prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych; prawo do przenoszenia danych.
  6. Dane osobowe nie są przekazywane innym osobom lub instytucjom, z wyjątkiem sytuacji dot. postanowienia sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
  7. Kontakt ws. ochrony danych osobowych: zarzad@tyc.org.pl
  8. Dane osobowe nie są przekazywane innym osobom lub instytucjom, z wyjątkiem sytuacji dot. postanowienia sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.